Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst? Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt.

Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig. Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig. Nästa steg är att återkoppla var de ska och hur detta ska nås det vill säga ge framåtsyftande återkoppling. Vi började fundera på detta i kollegiet hur vi formulerar oss och att vi borde skaffa en bank för att effektivisera återkopplingen.

Att återkoppla lärandet är en naturlig del i formativ bedömning för att ge eleverna rätten att äga sitt eget lärande. När eleverna vet, och vi som lärare vet hur vi ska göra i undervisningen för att ge alla våra elever det de har rätt till: undervisning som tar dem framåt blir lärandet en process.

Vad kan då framåtsyftande återkoppling vara?

Jag har skrivit ner några av mina tankar för hur jag kan tänkas formulera mig då jag återkopplar resultatet på de olika testen av förmågorna. Ni får gärna använda er av dem till er egen återkoppling, sedan om den sker muntligt, i skrift eller inspelad återkoppling är upp till dig. Jag brukar ge den både muntligt och skriftligt. Nu blir denna mall lite statisk men kanske kan ge ett hum om vad jag återkopplar. Ni hittar mallen för nedladdning här och här nedan finns ett förslag för en förmåga som är stark samt hur hörförmågan kan kan återkopplas så den utvecklas framåt.

Din styrka ligger i din skriftliga förmåga. Det du behöver utveckla är din hörförståelse. För att förbättra din hörförståelse behöver du kunna fler ord och därför behöver du träna på olika ordövningar. För att bli bättre på att höra behöver du även träna på din förmåga att lyssna efter betydelsebärande ord och skaffa dig en förförståelse kring det du ska lyssna på. När vi tränar på att lyssna i skolan gör vi det genom att gå igenom vad innehållet behandlar innan du lyssnar. 

Sätta återkoppling i process för att äga ett lärande

Steget efter att man gett återkoppling är att genomföra det i undervisningen och planeraför det eleven/eleverna behöver och på något sätt dokumentera återkopplingen nu när vi har slopade krav på att skriva omdömen. Ett sätt som många gör är att dokumentera i olika plattformar. Men för att att det inte ska bli statiskt dokumenterande behöver dokumentationen användas och bli en del av undervisingen och frågan är hur detta kan bli en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet? Ett sätt som många gör är att dokumentera genom att man antecknar i en matris, men det räknas inte som formativ bedömning utan som summativ. Lärandet sker inte i dokumentationen utan det måste ske ett görande i undervisningen. Men hur?

Elevledda samtal

Ett förslag är att man använder anteckningarna eller det man muntligt återkopplat till eleven till utvecklingssamtalen så det inte blir en dokumentation för lärarens skull utan en process av lärande för eleven. Elevernas kartlagda förmågor och hur de ska arbeta för att utveckla dem kan eleven själv ta upp på sitt utvecklingssamtal. Vi hamnar då inte i att jag har inte fått veta hur jag ligger till utan både föräldrar och lärare vet att eleven fått ta del av detta. Eleven ska ju äga sitt lärande och vem om någon borde berätta om sina kunskaper på samtalet mer än eleven själv? Detta måste givetvis förberedas innan samtalet så eleven känner sig förtrogen med hur hen ligger till. På samtalet kan man sedan diskutera vad skolan samt hemmet kan bidra till för att så konkret som möjligt ge eleven rätt strategier. Var och hur detta förbereds bäst ser olika ut på olika skolor men ett förslag skulle kunna vara på den tid man har med sin mentor för att sedan fånga upp det med ämnesläraren där man kan ha en dialog kring elevens kunskaper och hur dessa ska tränas.

Ge rätt strategier och tid för reflektion

På ett utvecklingssamtal kan man sedan specifikt diskutera olika förslag på vad som ska göras. Ett konkret exempel kan vara att om eleven behöver mer tid för att träna en viss förmåga ska det anges och framför allt ha planerats för i undervisningen av undervisande lärare. Behöver eleven redovisa i mindre grupp är det en annan åtgärd. Om eleven behöver vidga sitt ordförråd måste man konkret ange hur man planerar för detta. När vi arbetar på detta sätt blir vi också mycket mer medvetna om att ge eleverna det som de faktiskt behöver och har rätt till. Om vi arbetar systematiskt med att återkoppla och låta eleverna få formativ bedömning kommer de också sitta på värdefull kunskap kring hur de planerar för sin egen utveckling.

Ta dig tid att fundera över hur du och dina kollegor kan hjälpa eleven att bli bättre på just det hen behöver. Nyckelmeningarna här är skolan ska se till att eleven ges förutsättningar att…eleven kan träna på att… och hemmet kan bidra med…det betyder att skolans roll är tvingande. Vi måste ge alla elever rätten att utvecklas. Fokuserar ni mer på dokumentationen än görandet?

Man får också komma ihåg att vissa elever kan behöva hjälp eller träning i att äga sitt lärande och då behöver vi hjälpa dem i det. Vi vet att strategier måste ges vid upprepade tillfällen för att de ska befästas och att detta görs genom att metareflektera. Då måste några av åtgärderna eller görandet som jag kallar det fokusera på att ge eleven tid att fundera över vad kan jag förbättra?, behöver jag sätta om ett nytt mål? var är jag?, hur ska jag nå mitt mål?, vad är mitt mål?, hur gick det?  Vi måste låta eleverna träna i att tänka och reflektera över sitt lärande för att de ska se lärandet som en process och detta under lektionstid. Vet hemmet om vad vi fokuserar på i skolan är det också lättare att se målbilden och vi kan hjälpas åt att hjälpa eleven.  Vi hamnar då inte i att eleverna eller vårdnadshavare inte vet om vad som ska utvecklas och hur det ska ske utan kan istället fokusera på lärandet. Ett lärande som sker i skolan med lärare som vet hur förmågor utvecklas och elevers ansträngning.

Vi vet att vi måste träna många gånger på en sport innan vi blir riktigt bra. Samma sak är det i skolan för att kunna tolka och förstå, resonera, jämföra och diskutera de olika språkmålen (och andra ämnen med för den delen).   Eleven måste våga utmana sig själv i sitt lärande. Läraren måste hjälpa eleven att sätta upp ett realistiskt mål och föräldern måste stötta elevens resa mot nya mål. Vi kommer inte långt med ett statiskt tankesätt utan vi måste se processen för att förstå lärande. Var befinner jag mig, var ska jag och hur tar jag mig dit? Jag ser processen med lärande holistisk där jag som lärare, hjälper eleven se målen och hjälper denna mot att nå dem, men jag måste ha med mig eleven och även vårdnadshavare för att kunna ge eleven rätt strategier, inställning och kunskaper. När eleven äger sitt lärande kan hen själv sätta upp mål i vad som behöver göras, självreglera det och sedan åtgärda det. Det är så vi lär för livet! Så om vi kan ge återkoppling som fokuserar på utveckling av rätt förmågor har vi som lärare kommit en bra bit på vägen. Sedan är det själva görandet och lärandet som ska stå i fokus och inte dokumentationen i sig.

Hur arbetar ni med återkoppling och dokumentation på era skolor? Jag tror detta är en fråga vi behöver lyfta mycket mer än vad vi gör idag.

konsten att lära